Έτοιμο Σκυρόδεμα | Λατομικά Προϊόντα | Ορυχεία | Νέα | Μedia Kit | Επικοινωνία

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα βιομηχανικά ορυκτά της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και δεν είναι τοξικά. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου αποφέρει σημαντικά οφέλη. Ειδικότερα η χρήση ποζολάνης για την παραγωγή σύνθετων τσιμέντων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση: 

  • των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την διαδικασία παραγωγής του τσιμέντου, και 
  • της απαιτούμενης ενέργειας για την παραγωγή του τσιμέντου.
Ολόκληρη η περιοχή του λατομείου ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά Μήλου προστατεύεται από το πρόγραμμα NATURA 2000, όπως και η παραλιακή περιοχή κοντά στο λατομείο. Δύο είναι τα απειλούμενα είδη της περιοχής αυτής: η έχιδνα “vipera schweizeri” και η φώκια “monachus monachus”. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη λειτουργία του λατομείου και τη μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων, προς διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών για την επιβίωση των ειδών αυτών. Σε ζώνη NATURA  βρίσκεται και η περιοχή "Ραλλάκι", στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα εξόρυξης καολίνη και αφορά επίσης στην προστασία της οχιάς της Μήλου.
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στον τομέα αυτό, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ λαμβάνει αυστηρά μέτρα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές δραστηριότητάς της και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με το πρόγραμμα Natura 2000.
Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι η ελαχιστοποίηση της επίδρασης της δραστηριότητάς της στο ευρύτερο οικοσύστημα του νησιού και ταυτόχρονα η ομαλή οπτική διασύνδεση των εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων με τον ευρύτερο χώρο. Για το σκοπό αυτό σε όλες τις συναφείς δραστηριότητές της η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO), πιστοποιημένα από την TUV Hellas.
Ειδικά πρόσθετα μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και αξιολογούνται περιοδικά για τις περιοχές που γειτνιάζουν ή εντάσσονται στο Πρόγραμμα Νatura 2000. Mεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 
  • Eιδικά συστήματα κατακράτησης της σκόνης με σακκόφιλτρα στο λατομείο της "Ξυλοκερατιάς".
  • Μελέτες γιά την αντιμετώπιση ενδεχόμενου περιστατικού ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου με πλωτά φράγματα και άλλα μέσα αντιρρύπανσης.
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ διαθέτουν τα απαραίτητα πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας ορυχείων, καθώς και συστήματα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένα κατά ISO από τον ΕΛΟΤ.
Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων των ορυχείων περιλαμβάνει σεμινάρια γιά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Με την ολοκλήρωση της εξόρυξης καολίνη στο ορυχείο "Ραλλάκι", το τοπίο θα αποκατασταθεί με τρόπο που θα συμβάλει στην ομαλή, σωστή ένταξη του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στο ορυχείο "Νίνος" η εκσκαφή εντοπίζεται πρακτικά στους πυθμένες και πραγματοποιείται τμηματική αποκατάσταση.
Η αποκατάσταση στο ορυχείου γύψου βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπλασης των ανώτερων βαθμίδων του, μολονότι παρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες τόσο από πλευράς προσανατολισμού [βόρεια έκθεση] όσο και από πλευράς υλικού υποστρώματος [γύψος], το οποίο εκ των πραγμάτων δεν ευνοεί την ανάπτυξη φυτών.
Όπως σε περιοχές που λειτουργούν μονάδες σκυροδέματος και λατομεία της, έτσι και στις περιοχές λειτουργίας ορυχείων της η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ έχει ενεργό συμβολή στις τοπικές κοινωνίες, η οποία  περιλαμβάνει τη βοήθεια στις αρχές και σε άλλους φορείς, με χορηγίες σε μουσεία, συλλόγους και σχολεία.

 

επιστροφή

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023
 
Νέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
26/9/2022
Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
12/4/2019
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις.
25/5/2017
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

15/10/2015
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

20/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 73 σπουδαστών ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών έργων Κρήτης
Περισσότεροι από 70 σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου
15/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 100 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εκατό φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
17/11/2014
Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μεταμόρφωση Αττικής
Τη μονάδα παραγωγής έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής επισκέφτηκαν
7/11/2014
Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Στις 7 Νοεμβρίου 2014, 98 πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη
12/6/2014
«Ανθεστήρια» στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά «Ανθεστήρια», σε συνεργασία του Λατομείου Δρυμού με το Δημοτικό Σχολείο
15/11/2013
Επίσκεψη φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Εκατόν έξι πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
30/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εξήντα πέντε φοιτητές που φοιτούν στο δεύτερο εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου
15/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση Αττικής
Είκοσι οκτώ μαθητές από το τμήμα Δομικών Έργων του Πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Αθηνών, συνοδεία του
12/4/2013
Δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου
Δύο παλαιά σιλοφόρα οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαµενές νερού, δώρισε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
20/3/2013
Δενδροφύτευση και χορηγία σκυροδέματος στο Δημοτικό σχολείο στο Κάτω Σχολάρι
Δυο δράσεις αλληλεγγύης πραγματοποίησε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στον οικισμό Κάτω Σχολάρι, του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Sitemap | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Ενημέρωση για βιντεοεπιτήρηση | Notice for video surveillance |Πολιτική Cookies |

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies | Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies |
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies