Έτοιμο Σκυρόδεμα | Λατομικά Προϊόντα | Ορυχεία | Νέα | Μedia Kit | Επικοινωνία
 
 

25/5/2017

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και 68 παρ.2 και 69-78 του ΚΝ 2190/1920).

Τα Διοικητικά Συμβούλια:
α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χαλκίδος αρ.22α και Δοξαρά, με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 304801000, Α.Φ.Μ. 094057796 (η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται, για λόγους συντομίας, «Απορροφούσα Εταιρία»), και
β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΕΤ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως αρ.75, με AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 058716104000, ΑΦΜ 999720175 (η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται, για λόγους συντομίας, «Απορροφούμενη Εταιρία»), ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και των άρθρων 1 -5 του Ν. 2166/93, υπογράφηκε μεταξύ τους το από 29-3-2017 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη το οποίο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 69 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του οποίου η περίληψη έχει ως εξής:
α) Η απορρόφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και των άρθρων 1 -5 του Ν. 2166/93.
β) Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφούμενη Εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της, το σύνολο δε της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2016, μεταφέρεται ως στοιχεία Ισολογισμού στην Απορροφούσα Εταιρία.
Με τον τρόπο αυτό θα μεταφερθούν στην Απορροφούσα Εταιρία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρίας, δηλαδή όλα τα ακίνητα, κινητά, μηχανήματα, αυτοκίνητα, σήματα και πάσης φύσεως δικαιώματα, άδειες, υπαγωγές σε αναπτυξιακούς νόμους, κίνητρα κ.λ.π., καθώς και οι απαιτήσεις και αξιώσεις της Απορροφούμενης Εταιρίας.
Η Απορροφούσα Εταιρία αναλαμβάνει και αποδέχεται με την παρούσα σύμβαση και εκ του νόμου, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και του παθητικού και ενεργητικού της Απορροφούμενης Εταιρίας και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα επέλθει κατά νόμο μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
γ) Δεδομένου ότι η απορρόφηση γίνεται με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2016, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, όλες οι πράξεις της Απορρροφουμένης Εταιρίας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρίας και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.
δ) Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός από μετοχές.
ε) Ούτε από τα καταστατικά των συμβαλλομένων εταιριών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, προβλέπονται ιδιαίτερα δικαιώματα ή πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων και τους Τακτικούς Ελεγκτές της Απορροφούσας και της Απορροφούμενης Εταιρίας.
στ) Η συγχώνευση που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης θα ρυθμίζεται από τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93 και συμπληρωματικά από τα άρθρα 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, η συγχώνευση θα γίνει χωρίς τη λήψη αποφάσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920, αν α) το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης θα δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 69 τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης απορρόφησης και β) όλοι οι μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της Απορροφούσας Εταιρίας (Αθήνα, Χαλκίδος 22α και Δοξαρά) όλων των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73§1 περ. α΄, β΄ και γ΄, τηρουμένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 73 § 2 και 3.
ζ) Η περιγραφή των ακινήτων, δικαιωμάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. που μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα Εταιρία, θα γίνει λεπτομερέστερα και για την τήρηση του απαιτούμενου τύπου στη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνιών, οι συμβαλλόμενες εταιρίες υπέγραψαν δια των νομίμων εκπροσώπων τους, το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
 
Νέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
26/9/2022
Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
12/4/2019
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις.
25/5/2017
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

15/10/2015
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

20/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 73 σπουδαστών ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών έργων Κρήτης
Περισσότεροι από 70 σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου
15/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 100 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εκατό φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
17/11/2014
Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μεταμόρφωση Αττικής
Τη μονάδα παραγωγής έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής επισκέφτηκαν
7/11/2014
Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Στις 7 Νοεμβρίου 2014, 98 πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη
12/6/2014
«Ανθεστήρια» στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά «Ανθεστήρια», σε συνεργασία του Λατομείου Δρυμού με το Δημοτικό Σχολείο
15/11/2013
Επίσκεψη φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Εκατόν έξι πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
30/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εξήντα πέντε φοιτητές που φοιτούν στο δεύτερο εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου
15/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση Αττικής
Είκοσι οκτώ μαθητές από το τμήμα Δομικών Έργων του Πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Αθηνών, συνοδεία του
12/4/2013
Δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου
Δύο παλαιά σιλοφόρα οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαµενές νερού, δώρισε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
20/3/2013
Δενδροφύτευση και χορηγία σκυροδέματος στο Δημοτικό σχολείο στο Κάτω Σχολάρι
Δυο δράσεις αλληλεγγύης πραγματοποίησε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στον οικισμό Κάτω Σχολάρι, του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.