Έτοιμο Σκυρόδεμα | Λατομικά Προϊόντα | Ορυχεία | Νέα | Μedia Kit | Επικοινωνία
 
 
Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε.

1.    Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ» (εφεξής θα καλείται η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκίδος 22Α, ΤΚ 11143 είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστότοπου www.interbeton.gr, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού.  Μερικές φορές ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων μερών.  Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας, τις οποίες θα πρέπει να διαβάζετε.

2.    Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, σε ποια νομική βάση θεμελιώνουμε την επεξεργασία και πόσο χρόνο τα διατηρούμε.
Ενέργειά Σας Προσωπικά Δεδομένα σας που Επεξεργαζόμαστε Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Σας Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σας Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στην ιστοσελίδα μας Η καταγραφή της χρήσης, η βελτίωση και η προστασία του ιστότοπού μας. Έννομο Συμφέρον: να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και να τον διαχειριστούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο 6 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στον ιστότοπο
Όταν συμπληρώνετε κάποια φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στον ιστότοπό μας ή όταν μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, το όνομα και επώνυμό σας, τη χώρα σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) και την εταιρεία που εκπροσωπείτε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες καταγράψετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας ή στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας • Η διαχείριση και αντιμετώπιση αιτήματος, ερωτήματος ή παρατήρησής σας.
• Η ενημέρωση και εξυπηρέτηση μετόχων και επενδυτών
• Συγκατάθεσή σας: αυτή προκύπτει σαφώς από την οικειοθελή συμπλήρωση και υποβολή σε μας της φόρμας επικοινωνίας
• Έννομο Συμφέρον: να ασκήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την δραστηριότητά μας εξυπηρετώντας επενδυτές και μετόχους μας
• Νόμιμη υποχρέωση: να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, ιδίως τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς
6 μήνες από την υποβολή της φόρμας επικοινωνίαςΤα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, επειδή αυτά κρίνονται απαραίτητα για την εκπλήρωση του κάθε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.  Διαγράφονται μετά την πάροδο καθενός από τα παραπάνω χρονικά διαστήματα.

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την συγκεκριμένη επεξεργασία τους, μόλις ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν την ανακαλέσετε.

3.    Cookies

Ένα μέρος των προσωπικών δεδομένων σας συλλέγεται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών.  Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και μπορεί να είναι παρόμοιες με τα cookies είναι Java scripts και tags.  Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και πώς τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

4.     Τα δικαιώματά σας

α. Δικαίωμα Πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας και να πάρετε αντίγραφο.

β. Δικαίωμα Διόρθωσης, Διαγραφής και Περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dataprotection@titan-cement.com.

Θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμα πρόσβασης ή διόρθωσης των δεδομένων σας μέσα σε ένα μήνα. Αν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή αν έχετε υποβάλει μεγάλο αριθμό αιτημάτων, μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να ικανοποιήσουμε τα δικαιώματά σας.  Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε μέσα σ’ ένα μήνα αν θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο.

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων.

γ. Δικαίωμα Φορητότητας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατόπιν αιτήματός σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

δ. Δικαίωμα Εναντίωσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.  Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ε. Συγκατάθεση. Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.  Όταν ασκείτε τα δικαιώματά σας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες  που θα μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Επίσης έχετε δικαίωμα, εφόσον δεν ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον υπεύθυνο επεξεργασία.

5.    Με ποιους και πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μέσα στην Εταιρεία εκείνοι οι εργαζόμενοι που είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να προβούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με θυγατρικές της Εταιρείας εκτός Ελλάδας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.  Επίσης μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους εκτός Εταιρείας ως εξής:

•    Με συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ιστότοπού μας,

•    Με παρόχους υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς,

•    Σε περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει σε τρίτους όλα ή τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού της, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να παρασχεθούν στους εν λόγω τρίτους,

•    Με φορείς επιβολής του νόμου ή σε διοικητικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Οι κατά ως άνω παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα δεδομένα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους αντίστοιχους σκοπούς και δεσμεύονται να συμμορφωθούν πλήρως με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες περιοχές του κόσμου.  Όταν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων.  Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την επιλογή προσώπων/φορέων που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ) ή θα υλοποιείται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σε κάθε περίπτωση, όποιος ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είτε εργαζόμενος, είτε συνεργάτης μας, είναι συμβατικά δεσμευμένος απέναντί μας να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας τους.

6.    Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Κατά συνέπεια, δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε, τουλάχιστον όχι εν γνώσει μας, προσωπικά δεδομένα παιδιών.

7.    Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.  Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και, για τον λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον ιστότοπό μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

8.    Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστοσελίδων, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

9.    Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 2016/679/ΕΕ.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μας.  Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο.  Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές.

10.    Επικοινωνία για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.

back επιστροφή

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
 
Νέα ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
12/4/2019
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις.
25/5/2017
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

15/10/2015
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

20/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 73 σπουδαστών ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών έργων Κρήτης
Περισσότεροι από 70 σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου
15/5/2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη 100 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εκατό φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
17/11/2014
Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μεταμόρφωση Αττικής
Τη μονάδα παραγωγής έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής επισκέφτηκαν
7/11/2014
Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Στις 7 Νοεμβρίου 2014, 98 πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη
12/6/2014
«Ανθεστήρια» στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά «Ανθεστήρια», σε συνεργασία του Λατομείου Δρυμού με το Δημοτικό Σχολείο
15/11/2013
Επίσκεψη φοιτητών στο Λατομείο Δρυμού Θεσσαλονίκης
Εκατόν έξι πρωτοετείς φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
30/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
Εξήντα πέντε φοιτητές που φοιτούν στο δεύτερο εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου
15/4/2013
Επίσκεψη φοιτητών στη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση Αττικής
Είκοσι οκτώ μαθητές από το τμήμα Δομικών Έργων του Πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Αθηνών, συνοδεία του
12/4/2013
Δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου
Δύο παλαιά σιλοφόρα οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαµενές νερού, δώρισε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
20/3/2013
Δενδροφύτευση και χορηγία σκυροδέματος στο Δημοτικό σχολείο στο Κάτω Σχολάρι
Δυο δράσεις αλληλεγγύης πραγματοποίησε η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στον οικισμό Κάτω Σχολάρι, του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Sitemap | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Πολιτική Cookies |